هیـ ـچی

Nothingness

غریق دریا شهید است

کشته شدن تنها باریکه راه برای شهادت نیست. شهید به دیدن حقیقت به مثابه دست نیافتنی ترین وجه یک رخداد یا پدیده نائل آمده. شهید حقیت را شهود می کند و به جان می بیند.
برای باورمندان روایات زیادی موجود است که اگر کسی در دریا غرق شود مقامی همچون شهدا دارد.
برای اندیشه ورز دریایی جز اندیشه موجود نیست.
حال، از نو بخوانید.

از بلندای پرسش به ژرفای تفکر
.

غریق دریا، شهید است.
۱ نظر

شاهد

از بلندای پرسش به ژرفای تفکر
.

غریق دریا، شهید است.

_______________________

توضیح این جمله را بعدتر خواهم نوشت.

۲ نظر

در بستر آزادی

ارزش و اخلاق را نه می توان یاد داد و نه دیکته کرد.
بلکه دریافتی هستند درونی از وجوه پسندیده کنش های انسانی که در بستر آزادی معنا می یابند و فرد الگو های رفتاری خویش را بر آنها اساس پایه گذاری می کند.۵ نظر